ارزان جم ارزان جم
0 09010380181

پابجی موبایل - ارزان جم

آخرین مطالب منتشر شده در وبلاگ ما

دوشنبه 20 شهریور 1402 رویال پس A3 پابجی

رویال پس A3 پابجی موبایل : اسکین های آینده و جوایز ردیف لو رفته

PUBG Mobile A3 Royale Pass : پوسته های آینده و پاداش های ردیفی https://translate.google.com/?sl=en&tl=fa&text=Prepare%20for%20the%20excitement%20as%20PUBG%20Mobile%20reveals%20the%20A3%20Royale%20Pass%2C%20%E2%80%98Freaky%20Fiesta%2C%E2%80%98%20set%20to%20launch%20with%20the%20highly-anticipated%202.8%20Update.%20In%20this%20in-depth%20overview%2C%20we%20explore%20the%20release%20date%2C%20the%20diverse%20range%20of%20rewards%2C%20and%20the%20unique%20feature%20of%20upgradable%20outfits%20and%20weapons.%0A%0APUBG%20Mobile%20A3%20Royale%20Pass%3A%20Release%20Date%0A%0AMark%20your%20calendars%20for%20the%20grand%20entrance%20of%20the%20%E2%80%98Freaky%20Fiesta%E2%80%99%20Royale%20Pass%20on%20September%2014%2C%202023.%20This%20upcoming%20release%20promises%20to%20elevate%20your%20PUBG%20Mobile%20gaming%20experience%20with%20its%20exceptional%20offerings.%0A%0APUBG%20Mobile%20A3%20Royale%20Pass%3A%20Tier%20List%20and%20Rewards%0A%0AOutfits%20with%20Halloween%20Theme%0A%0AUnlock%20a%20world%20of%20fashion%20and%20combat%20with%20the%20A3%20Royale%20Pass.%20At%20Tier%201%2C%20embrace%20the%20Gutsy%20Lass%20Set%2C%20a%20perfect%20blend%20of%20style%20and%20grit.%20As%20you%20progress%20to%20Tier%2040%2C%20equip%20the%20roaring%20Nitro%20Maniac%20Set%20to%20stand%20out%20in%20the%20battleground.%20And%20for%20those%20who%20reach%20Tier%20100%2C%20the%20Lunahowl%20Set%20awaits%2C%20symbolizing%20both%20elegance%20and%20power.%0A%0ATier%201%20%E2%80%93%20Gutsy%20Lass%20Set.%0ATier%2040%20%E2%80%93%20Nitro%20Maniac%20Set%0ATier%20100%20%E2%80%93%20Lunahowl%20Set%0A%0AUnique%20Gun%20and%20Item%20Skins%0A%0APUBG%20Mobile%20introduces%20a%20range%20of%20captivating%20skins%20and%20emotes%20to%20adorn%20your%20weapons%20and%20gear%20this%20Halloween%3A%0A%0AUncanny%20Carnival%20%E2%80%93%20Famas%20(Tier%2010)%3A%20Transform%20your%20Famas%20with%20a%20vibrant%20carnival%20design.%0ASpectral%20Night%20Plane%20Finish%20(Tier%2015)%3A%20Make%20a%20statement%20with%20a%20dazzling%20plane%20finish.%0AGhastly%20Gloom%20Helmet%20(Tier%2020)%3A%20Protect%20yourself%20in%20eerie%20style.%0AGhastly%20Gloom%20%E2%80%93%20Mini%2014%20(Tier%2030)%3A%20Elevate%20your%20Mini%2014%20with%20a%20touch%20of%20gloom.%0ANitro%20Maniac%20Emote%20(Tier%2030)%3A%20Express%20your%20enthusiasm%20with%20a%20dynamic%20emote.%0ACircus%20of%20Screams%20%E2%80%93%20Crossbow%20(Tier%2050)%3A%20Add%20drama%20to%20your%20Crossbow%20with%20this%20unique%20skin.%0ADeadly%20Carnival%20M1014%20(Tier%2055)%3A%20Equip%20a%20deadly%20makeover%20for%20your%20M1014%20shotgun.%0AClockwork%20Ursa%20Backpack%20(Tier%2060)%3A%20Carry%20your%20essentials%20in%20style.%0AFlashy%20Fox%20Sidecar%20Motorcycle%20(Tier%2060)%3A%20Traverse%20the%20battleground%20in%20a%20flashy%20sidecar%20motorcycle.%0AMagic%20Puff%20Smoke%20(Tier%2080)%3A%20Make%20a%20dramatic%20entrance%20with%20enchanting%20smoke.%0ALuxurious%20Overlay%20%E2%80%93%20Scar-L%20(Tier%2090)%3A%20Add%20a%20touch%20of%20luxury%20to%20your%20Scar-L.%0ALunahowl%20Mask%20(Tier%2095)%3A%20Complete%20your%20Lunahowl%20look%20with%20this%20mysterious%20mask.%0A%0AIt%E2%80%99s%20worth%20noting%20that%20some%20outfits%2C%20including%20the%20Tier%20100%20outfit%20and%20the%20Crossbow%2C%20are%20upgradable%20with%20materials%2C%20allowing%20you%20to%20enhance%20their%20appearance%20as%20you%20progress%20through%20the%20game.%20Get%20ready%20for%20the%20%E2%80%98Freaky%20Fiesta%E2%80%99%20Royale%20Pass%20and%20experience%20PUBG%20Mobile%20like%20never%20before!%0A%0AFree%20Tier%20Rewards%0AEven%20at%20the%20free%20tiers%2C%20players%20won%E2%80%99t%20miss%20out%20on%20the%20action%3A%0A%0AAshamed%20Emote%20(Tier%2015)%0AWing%20It%20(Tier%2055)%0A7-Day%20Room%20Card%20(Tier%20100)%0A%0APUBG%20Mobile%20A3%20Royale%20Pass%3A%20Redeem%20Section%20Rewards%0A%0APlayers%20can%20unlock%20exclusive%20emotes%20and%20items%20in%20the%20Royale%20Pass%20Redeem%20Section.%0A%0AJuggle%20Master%20Emote%0AZombie%20Dance%0AVictory%20Dance%0AFlame%20Gate%20Molotov%0A%0AA3%20Royale%20Pass%3A%20Cost%0AFor%20those%20seeking%20premium%20access%2C%20the%20Elite%20Pass%20Version%20is%20available%20for%20720%20UC%20each%20while%20the%20Elite%20Pass%20Plus%20costs%201920%20UC.%0A%0A%D8%B3%D8%AE%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%0A%0AIn%20anticipation%20of%20the%20Freaky%20Fiesta%20Royale%20Pass%20in%20PUBG%20Mobile%E2%80%99s%20A3%20Royale%20Pass%2C%20Halloween%E2%80%99s%20spirit%20is%20palpable.%20This%20update%20promises%20unique%20outfits%2C%20eerie%20weapon%20skins%2C%20and%20spooky%20emotes%2C%20perfectly%20setting%20the%20stage%20for%20the%20upcoming%20Zombie%20mode.%0A%0AWith%20customizable%2C%20upgradable%20gear%2C%20players%20of%20all%20tiers%20can%20immerse%20themselves%20in%20the%20Halloween%20atmosphere.%20Mark%20your%20calendars%20for%20September%2014%2C%202023%2C%20and%20get%20ready%20to%20embrace%20the%20spine-tingling%20adventure%20that%20%E2%80%98Freaky%20Fiesta%E2%80%99%20promises.%20Don%E2%80%99t%20miss%20out%20on%20this%20Halloween-themed%20game-changer!%0A%0A&op=translate

بیشتر بخوانید